база шаблонов joomla 3.5
Економічна експертиза

Пошук по сайту

(066)119-63-19 - Київ, вул. Лайоша Гавро, 24б, оф.37 (виїзд по Україні) БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Вас цікавить Економічна експертиза в Києві або з виїздом по Україні? Наша кампанія проводить Економічну експертизу і ми можемо надати Вам додаткову знижку на ніші послуги.

Розглядаючи будь-які питання, які виносить перед експертом-економічна експертиза, необхідно пам'ятати, що економічна експертиза проводиться на підставі наданих первинних документів. У зв'язку з чим, в разі звернення до експертних установ слід розуміти, що для того, щоб отримати висновок судового експерта необхідно надати повний перелік документів. І свої висновки експерт-економіст засновує на даних, отриманих ним в ході виконання своєї роботи.
Слід також зазначити, що процесуальним законодавством, що регламентує експертна діяльність, експертам забороняється самостійно збирати будь-які документи. Тому, в разі ненадання необхідних документів з вашого боку, вирішення питань, які є істотними, буде неможливим.

Починаючи від недоотримання сум заробітної плати і закінчуючи дослідженням економічних показників підприємств щодо їх можливості розраховуватися за своїми зобов'язаннями.
Як показує практика, найбільш частими є звернення до судових експертів-економістів, будь то особисто, в складі державної установи або незалежного приватного установи, коли сторонами спору є:

 • юридичні особи в господарських спорах між собою за визначенням сум зобов'язань між сторонами;
 • юридичних осіб з контролюючими органами влади, щодо підтвердження або непідтвердження викладених ними в своїх актах висновків;
 • фізичних осіб і юридичних осіб щодо визначення суми зобов'язань по заробітній платі або інших заохочувальних виплат;
 • фізичних, юридичних осіб та кредитних установ;
 • фізичних осіб і державних органів;
 • інше.

Міністерством юстиції України затверджено Науково - методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, в яких визначенні основні завдання та орієнтовний перелік питань, які можуть ставитися перед експертами економістами.

Основні завдання для експертів економістів
 • визначення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання;
 • визначення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів і джерел їх формування;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів і результатів фінансово - господарської діяльності;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренди згідно діючих методик оцінки вартості майна, що приватизується, та інші питання, пов'язані з приватизацією, банкрутством підприємств;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті працездатності та в інших випадках);
 • визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків упущеної вигоди;
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
 • визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, в тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування і виплати заробітної плати, інших виплат;
  визначення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів і витрат по фінансово-господарським операціям, що підлягають обкладенню податком на прибуток;
 • визначення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість;
 • визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості і т.д.);
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності;
 • визначення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку та подання звітності;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій з нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству;
 • встановлення кола осіб, на яких покладено обов'язок забезпечення дотримання вимог нормативно - правових актів з банківського обліку і контролю.
  .

Проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктом контролю) не відноситься до завдань економічної експертизи.
Вирішення питань щодо дотримання комітетами з конкурсних торгів вимог законодавства, що регламентує проведення закупівлі товарів (робіт і послуг) за бюджетні кошти, не відноситься до завдань економічної експертизи.

Орієнтовний перелік питань, які можуть ставиться перед експертами-економістами, бухгалтерська експертиза
 • Чи обґрунтовано відшкодовано (зазначається кому і за який період) витрати (в якій сумі)?
 • Чи підтверджуються документально висновки перевірки (зазначаються реквізити акта перевірки) в частині, що стосується завищення обсягу та вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших видів експертиз?
 • Чи підтверджується документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів, нарахування та виплата заробітної плати на завищений обсяг і вартість виконаних робіт (з урахуванням висновків інших видів експертиз)?
 • Чи підтверджується документально заявлений в позовних вимогах позивача (назва підприємства) розмір заборгованості за поставлені підприємству (назва) товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором (номер і дата договору) за період (вказати період), в тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз?
 • Чи підтверджується документально зазначене в акті податкової інспекції (указуються реквізити акта) заниження об'єкта оподаткування (вказується організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати податків і обов'язкових платежів до бюджету (указується яких)?
 • Чи відповідають певні і задекларовані підприємством (назва) доходи за період (вказується період) наданим первинним документам і вимогам Податкового кодексу України?
 • Чи відповідають певні і задекларовані витрати підприємством (назва) за період (вказується період) наданим первинним документам і вимогам Податкового кодексу України?
 • Чи підтверджуються документально витрати підприємства (назва) за період (вказується період), що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг?
 • Чи підтверджується документально і нормативно відображення в податковому обліку підприємства (назва підприємства) нарахованої амортизації за період (вказується період)?
 • Чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків з нерезидентами?
 • Чи підтверджуються документально висновки акту державної податкової інспекції (номер, дата) про завищення компанією (назва) заявленої суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за період (вказується період)?
 • Чи підтверджується документально встановлений за актом перевірки Державної інспекції фінансовий результат за операціями з цінними паперами та корпоративними правами (назва підприємства) за період (вказується період) в розмірі (вказується сума)?
 • Чи підтверджується документально певний об'єкт оподаткування з доходів, виплачених підприємством (назва підприємства) нерезиденту (назва) з джерелом його походження в Україні в періоді (вказується період)?
 • Чи підтверджується документально обґрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на додану вартість за експортними операціями за контрактом (номер, дата)?
 • Чи підтверджується документально встановлені за актом інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів в касі на суму (зазначається сума) на підприємстві (вказується назва установи, організації) за період (вказати)?
 • Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена ​​за актом інвентаризації на підприємстві (вказується найменування організації), за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові) в розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?
 • Чи підтверджується документально нестача основних засобів (зазначаються назва організації, кількісні та вартісні показники)?
 • Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (вказується назва підприємства) заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив (а) експертизу (залучив (ла) експерта), і висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про отримання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?

 • (Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами податків і обов'язкових платежів)
 • Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію) на дату укладення або закінчення терміну дії угоди (вказати реквізити). Як зазначені показники характеризують господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію, підприємство)?
 • Чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду (вказується організація або учасник) і розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню учаснику, який вибув зі складу засновників (вказується дата виходу)?
 • Чи підтверджується документально розмір збитку від необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати (вказується організація) за період (зазначається який) і в якій сумі?
 • Чи є у вартості об'єктів нерухомості (яких саме), що підлягають приватизації, частка фінансування споруд за рахунок державних коштів відповідно до наданих установчими та первинними документами?
 • Чи підтверджуються документально висновки акту перевірки нецільового використання бюджетних коштів, отриманих підприємством (назва) за бюджетною програмою (назва програми)?
 • Чи підтверджується документально розрахунок пенсійних виплат громадянину (прізвище, ім'я, по батькові), проведений установами Пенсійного фонду України за період (вказується дата)?
 • Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства (назва) за період (вказати період) ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
 • Чи підтверджуються документально висновки акту перевірки про наявність у підприємства (організації) (назва) заборгованості з виплати заробітної плати станом на (вказати дату)?
 • Чи була у підприємства (назва) фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) нараховану заробітну плату в період (вказати період) за рахунок власних оборотних коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства?
 • На які потреби були витрачені кошти підприємства (назва) в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками?
 • Чи привело витрачання коштів підприємства (організації) (назва) на виробничі потреби протягом року до скорочення заборгованості з оплати праці станом (вказати дату). Якщо так, то в якій сумі кошти були спрямовані на поточну оплату праці, а які на погашення заборгованості попередніх періодів?
 • Чи підтверджується документально і нормативно розрахунок дивідендів до виплати, здійснений підприємством (назва) емітента корпоративних прав (назва юридичної або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) за період (вказується період)?
 • Чи підтверджуються документально висновки акту перевірки відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником (назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер , дата)?
 • Чи відповідає перелік документів, що надаються банку підприємством (назва) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинним Положенням про кредитування?
 • Чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства (позичальника), наданого в заставу за кредитною угодою?
 • Чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (вказується суб'єкт контролю), в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?
 • Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?
 • Чи підтверджується документально дотримання банком (назва) відповідних нормативів і відрахувань до страхового резерву?
 • Чи відповідає наявний в матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті відсотків за кредит і погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між зазначеними сторонами кредитного договору та розрахунковими документами щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?
 • Чи відповідає метод нарахування банком відсотків за кредитним договором (зазначаються реквізити договору) вимогам Положення про кредитування банку (вказується назва банківської установи)?

Бухгалтерський аналіз

При судовому розгляді справ про незаконні присвоєння та аналогічних посадові правопорушення потрібне проведення бухгалтерської звітності. Громадянська бухгалтерська експертиза призначена для аналізу фінансово-господарських даних, зазначених у бухгалтерському обліку. За допомогою достовірної бухгалтерської експертизи виявляють наявність або відсутність спотвореної інформації.

Фахівці аналізують виробничу та фінансово-господарську діяльність, включаючи незаконне привласнення матеріальних цінностей, розмір завданих збитків. Після бухгалтерського аналізу визначають рівень матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду.

Судові експертизи в Україні

Судова експертиза - це дослідження фахівцем матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про об'єкт дослідження і знаходяться в органах дізнання, досудового слідства і суду.
Експертний висновок є одним з видів доказів, як в судовому процесі, так і в ході досудового слідства. Він не має переваг перед іншими доказами, що стосуються предмета спору, але необхідність у ньому виникає в разі, коли для винесення рішень необхідні спеціальні знання в певній галузі.

Оцінка майна та майнових прав

Оцінка майна, майнових прав (оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно - правовими актами, зазначеними в статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Тести, вимірювання

Інформація про характеристики навколишнього середовища, а також величинах, які не можна вимірювати на око, дозволить вам приймати об'єктивні рішення, уберегти себе від зайвих проблем і допоможе вирішити спірні ситуації. Наші фахівці якісно проведуть всебічне, незалежні і обґрунтовані вимірювання. Вам не буде потрібно купувати дорогі прилади.

Технічне обстеження

Це проектні роботи, пов'язані зі створенням проектної документації для об'єктів будівництва. Під будівництвом необхідно розуміти - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об'єктів будівництва.
Судові експертизи
Оцінка майна
Тести, вимірювання
Тех. обстеженняНаші переваги

Колектив ТОВ «Судово-експертний Альянс» любить свою роботу і має багаторічний досвід роботи. Судові експерти Компанії мають відповідні свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння їм кваліфікації судових експертів та внесені до Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України. Ми поважаємо наших клієнтів і докладаємо максимум зусиль для отримання максимально якісного результату.


Про нашу компанію


Скачать шаблон Joomla с JooMix.org
logo