Судебные эксперты Украины

Тел.: +38 066 119 63 19
+38 063 206 92 22
+38 097 322 03 83
e-mail: expert7755@gmail.com
04210, ул. Лайоша Гавро, 24б, помещение №37

  • slide-1_ru.jpg
  • slide-2_ru.jpg

Визначені межі компетенції судового експерта-будівельника при розгляді в судовому порядку питання про те, чи є будівлі самочинно побудовані; визначені основні етапи судово-експертного дослідження, його цілі і завдання.

Ключові слова: судова експертиза, будівельно-технічна експертиза, самочинне будівництво, межі компетенції.

 Питання про те, чи є та чи інша будівля самочинною, являться актуальним в судовій практиці при розгляді майнових спорів в адміністративному і цивільному провадженнях. Для того щоб правильно визначити підходи до його вирішення, необхідно перш за все усвідомити зміст поняття «самочинне будівництво».

Становлення і розвиток правового регулювання самочинного будівництва відображено ще в джерелах римського приватного права. До самовільного будівництва відносилися випадки зведення споруди з матеріалів, що належать одній особі на земельній ділянці іншої особи. Подібні ситуації розглядалися римськими юристами як підстави набуття права власності - як приріст (з'єднання) речей, причому з'єднання рухомої речі (будівельних матеріалів) з нерухомої (земельною ділянкою) у формі зведення споруди отримало найменування inaedificatio (забудова). Інституції Гая містили наступне правило: «Споруда, споруджена ким-небудь на нашій землі, хоча б хто-небудь побудував її для себе, стає по природному праву нашою, так як побудоване на поверхні належить власнику землі».

Наслідки inaedificatio могли виникнути в двох випадках: якщо власник землі самочинно використав для будівництва чужі матеріали, а також якщо хто-небудь звів будівлю зі свого матеріалу на чужій землі. У будь-якому випадку, якщо на землі збудований будинок з чужого матеріалу, то цей будинок як ціле визнається за частину землі, а не є самостійною річчю і переходить у власність землевласника. Але так як матеріал, з якого побудований будинок, не змінює своєї природи і не являється невідділимим, то власність на матеріал не припиняється остаточно і може проявитися практично після знесення (демонтажу) будинку: тоді власнику матеріалу дозволяється витребувати його, стягнути в судовому порядку. Вимагати знесення (демонтажу) будівлі власник матеріалу не може; замість цього він має право пред'явити особливий зобов'язальний позов про відшкодування йому подвійної ціни матеріалів, спожитих на споруду не по його волі, вже коли будівля стоїть.

Ці положення римського права дозволяли вирішувати майнові суперечки, пов’язані з самочинним будівництвом.

В українській історії часів Російської імперії положення про самочинне будівництво були закріплені в Своде законов Российской империи (т. Х, ч.1). У випадку приналежності землі і будівельного матеріалу різним особам право власності виникало у власника землі. Власник землі був зобов'язаний лише відшкодувати вартість будівельних матеріалів. Якщо ж він не погоджувався на винагороду, то власник матеріалу мав право відокремити від землі матеріал. Коли таке відділення було неможливо без шкоди для призначення земельної ділянки, ситуація вирішувалася в залежності від сумлінності забудовника. Якщо володіння було недобросовісним, то право на будівлю здобувалося власником землі без обов'язку винагороди.

Таким чином, дореволюційне право в Україні, також як і римське приватне право, не давало загального визначення самочинного будівництва, що володіє відмінним рядом ознак для його ідентифікації, а лише визначало порядок вирішення спірної ситуації, що виникає в зв'язку зі зведенням самочинної будівлі.

У вітчизняному законодавстві радянського періоду - в Цивільному кодексі Української РСР (1963) самочинною побудовою вважалося зведення житлового будинку (дачі) або його частини без встановленого дозволу або без належно затвердженого проекту, або з істотними відхиленнями від проекту, або з грубим порушенням основних будівельних норм і правил (Глава 9, стаття 105). Дозвіл на будівництво передбачало наявність відповідного рішення про відведення земельної ділянки, його плану по визначенню меж в натурі, інших правовстановлюючих документів на землю.

На сьогоднішній день відповідно до статті 376 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Тут можна виділити три основні ознаки самочинної будівлі:

-   розташування на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети;

-   відсутність дозвільної і проектної документації;

-   недотримання вимог містобудівного законодавства, а також будівельних норм і правил.

 

Наведене визначення включає в себе правові та технічні аспекти, що вимагає використання як юридичних, так і спеціальних знань.

Ґрунтуючись на результатах аналізу судово-експертної практики по розгляду і вирішенню даного виду майнових суперечок, можна виділити найбільш актуальні напрямки досліджень. Широкий спектр різних за змістом спірних ситуацій формує досить стійкий перелік поширених питань що ставляться судами, зміст яких обумовлено положенням ст. 376 ЦКУ, надати відповідь на які можливо лише в рамках проведення судової будівельно-технічної експертизи. Цей перелік включає в себе наступні питання:

-         Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

-         Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?

-         Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?

Дослідження, спрямовані на вирішення цих питань, можливо розділити на шість етапів. Розглянемо їх детальніше.

 

І етап дослідження

 

На першому етапі дослідження здійснюється визначення відповідності параметрів фактично збудованого будинку (будівлі або споруди) параметрам, зазначеним в початково-дозвільній документації та в проекті (при його наявності). Основними параметрами виступають:

-   габаритні розміри будівлі або споруди (довжина, ширина і висота);

-   загальна площа;

-   кількість поверхів;

-   поверховість.

 

Правила розрахунку і вимірювань зазначених параметрів містяться в Державних будівельних нормах України, які регламентують проектування та зведення того або іншого виду будівельних об'єктів.

 

ІІ етап дослідження

 

Другий етап дослідження спрямований на визначення відповідності зведеного будинку (споруди або будівлі) вимогами містобудівного законодавства. До основних нормативно-технічних та законодавчих документів, що регламентують правила забудови, відносяться:

-   ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

-   Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-   Закон України «Про основи містобудування»;

-   Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

 

 

На даному етапі параметрами, що встановлюються є:

-   Санітарно-побутові розриви між будівлею і межами земельної ділянки;

-   Відстані між будівлею і магістральними інженерними комунікаціями;

-   Протипожежна відстань між будівлею і сусідніми будівлями і спорудами;

-   Напрямок звису покрівлі зведеної будівлі або споруди.

 

У разі встановлення невідповідності розміру фактичного санітарно-побутового розриву вимогам нормативних документів, що регламентують планування та забудову територій, експерту необхідно визначити, чи має досліджуваний об'єкт негативний вплив на сусідні земельні ділянки і сусідні будівлі (будинки або споруди). Під негативним впливом в даному випадку слід розуміти зниження:

-   Тривалості інсоляції земельної ділянки;

-   Тривалості інсоляції в розрахункових приміщеннях;

-   Показника коефіцієнта природної освітленості.

 

До основних нормативних документів, що регламентують тривалість інсоляції і рівень природного освітлення житлових і громадських будівель, відносяться:

-   ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення»;

-   ДБН В.2.5-28 2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»;

-   Державні санітарні правила 173-96 «Планування та забудова населених пунктів».

 

ІІІ етап дослідження

 

Третій етап дослідження - вирішення задачі, спрямованої на визначення фізичного зносу та технічного стану досліджуваної будівлі (будинку або споруди) з метою визначення можливості її подальшої безпечної експлуатації. Вирішення цього завдання має пошуковий характер і включає фактофіксуючі і оціночні моменти. Особливо ретельно дослідженню підлягають несучі конструкції будівлі.

З огляду на специфіку розглянутого виду досліджень і судової будівельно-технічної експертизи в цілому, для визначення та фіксації технічного стану будівель та споруд рекомендується використовувати: «Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж», ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», а для визначення величини фізичного зносу рекомендується використовуватиСОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 «Правила визначення фізичного зносу житлових будинків».

Проведення обстеження будівель і споруд слід виконувати в три етапи: візуального, інструментального та перевіркового розрахунку при цьому, в разі відсутності видимих дефектів і ознак силових деформацій (тріщини, прогини, перекоси, крен та ін.), висновок про технічний стан досліджуваного об'єкта можливо зробити тільки ґрунтуючись на даних візуального обстеження, без проведення інструментального обстеження та перевіркових розрахунків.

 

IV етап дослідження

 

Четвертий етап дослідження спрямований на визначення відповідності технічних характеристик будівельного об'єкта вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

З огляду на сформовану структуру нормативної бази в будівництві, дослідження з даного питання доцільно розділити на два блоки.

Перший блок досліджень спрямований на встановлення дотримання вимог технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд. При цьому дослідження слід проводити з урахуванням національних стандартів і будівельних норм. З усього масиву нормативно-технічних документів, приведених в нижче, використанню підлягають тільки джерела, що мають відношення до предмету експертизи.

Ґрунтуючись на результатах аналізу експертної практики, проведена вибірка найбільш затребуваних нормативно-технічних документів. Загальний список джерел наводиться в таблицях нижче:

 

Таблиця №1 - Нормативно - технічна документація, яка регламентує вимоги в залежності від функціонального призначення будівель або споруд.

ДБН В.2.2-1-95.

«Будівлі і споруди для тваринництва»

ДБН В.2.2-2-95.

«Теплиці та парники»

ДБН В.2.2-3-97

«Будинки та споруди навчальних закладів»

ДБН В.2.2-4-97.

«Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів»

ДБН В.2.2-5-97.

«Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони»

ДБН В.2.2-7-98.

«Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»

ДБН В.2.2-8-98.

«Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна»

ДБН В.2.2-9-2009.

« Громадські будівлі та споруди»

ДБН В.2.2-10-01.

«Заклади охорони здоров'я»

ДБН В.2.2-11-02.

«Підприємства побутового обслуговування»

ДБН В.2.2-12-2003.

«Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції»

ДБН В.2.2-13-2003.

«Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»

ДБН В.2.2-14-2004.

«Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними»

ДБН В.2.2-15:2015.

«Житлові будинки. Основні положення»

ДБН В.2.2-16-2005.

«Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»

ДБН В.2.2-18:2007.

«Заклади соціального захисту населення»

ДБН В.2.2-20:2008.

«Готелі»

ДБН В.2.2-23:2009.

«Підприємства торгівлі»

ДБН В.2.2-24:2009.

«Проектування висотних житлових і громадських будинків»

ДБН В.2.2-25-2009.

«Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)»

ДБН В.2.2-26:2010.

«Суди»

ДБН В.2.2-28:2010.

«Будинки адміністративного та побутового призначення»

ДБН В.2.5-77:2014.

«Котельні»

ДБН В.2.3-15:2007.

«Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

 

 

Таблиця №2 - Нормативно - технічна документація, що регламентує вимоги до окремих видів будівельних конструкцій.

ДБН В.2.6-162:2010.

«Кам’яні та армокам’яні конструкції»

ДБН В.2.6-163:2010.

«Сталеві конструкції»

ДБН В.2.6-14-97.

«Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3)»

ДБН В.1.2-2:2006.

«Навантаження і впливи. Норми проектування»

ДБН В.2.1-10-2009.

«Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування»

ДСТУ Б А.2.4-15:2008.

«СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення»

ДБН В.2.6-31:2006.

«Теплова ізоляція будівель»

ДБН В.2.5-64:2012.

«Внутрішній водопровід та каналізація»

ДБН В.2.5-74:2013.

«Водопостачання зовнішні мережі та споруди»

ДБН В.2.5-75:2013.

«Каналізація зовнішні мережі та споруди»

ДБН В.2.2-17:2006.

«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

ДБН В.2.5-67:2013.

«Опалення, вентиляція та кондиціонування»

ДБН В.2.6-98:2009.

«Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення»

ДБН В.2.6-161:2010.

«Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції»

ДБН В.2.6-33:2008.

«Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією»

ДБН В.2.6-160:2010.

«Сталезалізобетонні конструкції»

 

 

В ході дослідження експерт проводить зіставлення фактичних кількісних і якісних параметрів досліджуваного будівельного об'єкта з належними, тобто зазначеними в НТД.

Другий блок досліджень спрямований на визначення відповідності характеристик досліджуваного об'єкта вимогам ДБН В.1.1.7–2002. «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та «Правила пожежної безпеки в Україні».

Питання про відповідність нормам пожежної безпеки вимагає окремого перегляду і є специфічним для експерта-будівельника, так як знаходиться на стику спеціальних будівельно-технічних і пожежно-технічних знань. На сьогоднішній день немає чіткого розмежування між зазначеними областями.

Проаналізувавши нормативно-технічні вимоги щодо пожежної безпеки, вважається за можливе вирішення даного питання в рамках будівельно-технічної експертизи тільки в частині вимог, що пред'являються до об'ємно-планувальних та конструктивних рішень будівель.

Пожежна безпека об'єкта вважається забезпеченої при виконанні наступних умов:

1) якщо в повному обсязі виконані вимоги пожежної безпеки, установлені НАПБ А.01.001-2014. «Правила пожежної безпеки в Україні.

2) якщо в повному обсязі виконані вимоги пожежної безпеки, установлені ДБН В.1.1.7–2002. «Пожежна безпека об’єктів будівництва»,а такожДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"щодо розміщення будівель, ДБН В.2.5-74:2013 "Зовнішні мережі і споруди. Водопостачання" щодо розрахунку запасу води для пожежогасіння.

 

V етап дослідження

 

П'ятий етап дослідження спрямований на встановлення відповідності параметрів мікроклімату, а також інсоляції і освітленості житлових і громадських будівель НТД. До основних нормативно-правових актів, які регулюють зазначені параметри, відносяться:

  • ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення»;
  • ДБН В.2.5-28-2006. «Природне і штучне освітлення»;
  • Державні санітарні правила 173-96 «Планування та забудова населених пунктів»;
  • ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;
  • ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 «Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV І PPD і критеріїв локального теплового комфорту (EN ISO 7730:2005, IDT)».
  • та інша НТД, яка регламентує вимоги в залежності від функціонального призначення будівель або споруд.

 

Згідно НТД мікроклімат в житлових і громадських приміщеннях визначають:

- Швидкість руху і відносна вологість повітря;

- Температура;

- Результуюча температура приміщення і її локальна асиметрія.

 

Згідно із зазначеними вимогами експерту необхідно за допомогою спеціальних приладів (список наведено нижче) провести відповідні вимірювання і розрахунки, спрямовані на встановлення відповідності (або невідповідності) що параметра передбаченим вимогам.

Прилади для проведення контрольних вимірів:

-   Температура повітря - термометр;

-   Швидкість руху повітря - анемометр;

-   Відносна вологість повітря - гігрометр;

-   Результуюча температура приміщення - термометр;

-   Локальна асиметрія результуючої температури - термометр.

 

VI етап дослідження

 

Даний етап дослідження відноситься до аналітичної стадії і реалізується на основі даних, отриманих на попередніх етапах. Та включає синтез отриманої інформації та формулювання висновків по поставленим питанням.

Слід зазначити, що у дослідницькій частині слід уточнити, що експертом, виходячи зі замісту поставлених питань, будуть розглядатися тільки ті його смислові аспекти, які вимагають використання спеціальних будівельно-технічних знань. До цих аспектів відносяться:

  • Визначення відповідності вимогам, що пред'являються до безпеки об’єкта згідно ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» і т.і.;
  • Визначення відповідності вимогам, що пред'являються до пожежної безпеки об'єкта згідно «Правила пожежної безпеки в Україні» і т.і.;
  • Встановлення відповідності параметрів мікроклімату приміщень будівель НТД.

Такі, на наш погляд, основні етапи судово-експертного дослідження будівель (будинків і споруд) при розгляді судом питання про те, чи є вони самочинними.

СУДЕБНЫЕ ЕКСПЕРТЫ УКРАИНЫ - Рейтинг 94 из 100, Отзывов 43, Голосов 355
Оценка недвижимости. Оценка земли. Оценка бизнеса. Судебная экспертиза. Строительно-техническая экспертиза. Выделение доли в натуре. Технический надзор строительства. экспертно-оценочная компания оценочная компания оценщик оценка экспертная оценка оценка недвижимости оценка для нотариуса оценка для целей налогообложения оценка квартиры оценка земли оценка акций оценка предприятия оценка целостного имущественного комплекса оценка торговых марок оценка оборудования оценка для залога оценка для суда оценка для МСФО оценка для бухгалтерского учета экспертиза судебная экспертиза строительная экспертиза судебная строительная экспертиза раздел недвижимости раздел для нотариуса ущерб после затопления проверка качества строительства проверка актов строительных работ расчет ущерба
Судово-експертний Альянс (судебно-экспертный Альянс) - це атестовані судові екперти Київ (судебные экперты Киев), а также судебный эксперт Днепропетровск, седубная экспертиза Харьков, проведение експертизы, независимая экспертиза, проведення експертизи, незалежна експертиза, судебный эксперт Одесса, Львов, Херсон, Кировоград, Николаев, Винница, Житомир, Чернигов, до переліку наших послуг в Києві входить: Будівельно – технічна експертиза Київ, Будівельна експертиза Київ, Львів, Миколаїв, Перевірка якості будівельних робіт, Технічний розподіл приміщень, Розподіл нерухомості, Висновок з технічного розподілу приміщень, Розподіл приміщень, Виділ приміщень, Поділ приміщень, Перевірка вартості будівельних робіт, Збиток від залиття (затоплення), Економічна експертиза, Бухгалтерська експертиза, будівельна експертиза Київ, експертиза бухгалтерських документів, Економічна експертиза Київ, Експертиза кредитних договір, Експертиза податкових актів, Визначення втраченої вигоди, Оцінка майна та майнових прав, Оцінка бізнесу та цінних паперів, Оцінка цілісних майнових комплексів, Оцінка прав на інтелектуальну власність (Оценка имущества и имущественных прав, оценка бизнеса и ценных бумаг, оценка целостных имущественных комплексов, оценка прав на интеллектуальную собственность, Строительно - техническая экспертиза Киев, Строительная экспертиза Киев, Проверка качества строительных работ, Технический распределение помещений, Распределение недвижимости, Вывод из технического распределения помещений, Распределение помещений, Выделение помещений, Подол помещений, Проверка стоимости строительных работ, Ущерб от затопления (затопление), Экономическая экспертиза, Бухгалтерская экспертиза, строительная экспертиза Киев, экспертиза бухгалтерских документов, Экономическая экспертиза Киев, Экспертиза кредитных договор, Экспертиза налоговых актов, Определение упущенной выгоды)
Румынское гражданство получить, купить гражданство Румынии, Гражданство Румынии - http://pasport-romania.com/, Дисертації онлайн з права, портал права, онлайн, скачать, читать, коментарі кодексів України - http://mego.info/, магазин велосипедов, велозапчасти, Велосипеды, купить велосипед, недорого, веломагазин Украины, Запорожье, ремонт велосипеда, прокат - http://obod.com.ua/, Велозапчасти, Cube, магазин велосипедов, веломагазин Запорожье, велооптом, велозапчасти, Dakine, купить недорогой велосипед, - http://velooptom.com.ua/, Магазин мебели запорожье, купить мебель Запорожье, каталог, купить шкаф, кровать - http://don-mebelon.com.ua/